Regulamin konkursu
„Twój pomysł na medal”

Weź udział

§ 1. Konkurs

Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).

§ 2. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest firma TRITON USŁUGI REKLAMOWE, Dobrzechów 446B 38-100 Strzyżów, zwana dalej „Organizatorem”.

Fundatorem nagród w konkursie jest firma TRITON USŁUGI REKLAMOWE.

Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie medale.info.pl

§ 3. Zasady konkursu

Konkurs odbywa się na na stronie medale.info.pl (dalej: „Konkurs”). Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tym podmiotem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie najbliższych rodzin Organizatora i Autora strony www, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

W czasie konkursu uczestnicy wykonują zadanie polegające na odpowiedzi na pytanie, w 1 i 2 etapie: 1. Wyobraź sobie, że projektujesz medal: dla kogo miałby być i jakby wyglądał? (pytanie w I etapie). 2. Medale sportowe czy medale okolicznościowe (jubileusz, urodziny, imieniny itp.) - które Twoim zdaniem zasługują na podium? (pytanie w II etapie), odpowiedź wysyłając w formularzu konkursowym. Zaznaczając opcję: nagroda dla organizatora imprez lub dla osoby prywatnej, podając imię i nazwisko, adres e-mail, akceptując regulamin i wysyłając zgłoszenie.

Każdy użytkownik może wziąć udział w konkursie nieograniczoną ilość razy, pod warunkiem że wyśle wpisy o różnej treści. Na fanpage’u Trzecia strona medalu będziemy udostępniać najciekawsze wpisy. Możesz komentować i lajkować wpisy innych konkursowiczów na fanpage’u Trzecia strona medalu, ale nie swoje. Może dodać dowolną liczbę komentarzy.

Konkurs trwa od 26.04.2016 r. do 20.05.2016 r.

Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez wypełnienie formularza konkursowego.

Nagrodami w konkursie są 2 vouchery na wykonanie medali i/lub statuetek o wartości 2000 zł przez firmę Triton Usługi Reklamowe, 6 kart podarunkowych o wartości 500, 300 i 200 zł do zrealizowania w sklepie Decathlon oraz 27 nagród niespodzianek.

Polubienie fanpage’a Trzecia strona medalu nie jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Pozwala jednak śledzić przebieg konkursu.

Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może być dłuższa niż 500 znaków ze spacjami.

Uczestnik konkursu, wysyłając formularz konkursowy oświadcza tym samym, iż akceptuje regulamin konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie.

Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.

Do konkursu można zgłaszać jedynie teksty własnego autorstwa.

Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.

W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie zostały nagrodzone w żadnym innym konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów, które nie spełniają warunków konkursu.

Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie jednocześnie wyraża zgodę na bezpłatne, bezwarunkowe i bezterminowe przeniesienie majątkowych praw autorskich do swoich tekstów na rzecz Organizatora, bez ograniczeń ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tekstu, tworzenia określoną techniką egzemplarzy, w zakresie obrotu tekstem, w zakresie rozpowszechniania tekstu: publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wielokrotne publikowanie tekstu wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora.

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród

Spośród wszystkich nadesłanych prac organizator konkursu wybierze 8 zwycięzców nagrodzonych za najciekawsze odpowiedzi.

Ocena dokonywana przez organizatora konkursu w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.

Wyłonienie zwycięzców nastąpi po zakończeniu każdego z etapów, nie później niż do 27.05.2016r.

Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail. Oficjalna lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie medale.info.pl

W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody. W przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł nawiązać z autorem kontaktu mailowego, nagroda przechodzi na nowo wybranego zwycięzce.

Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w publikacjach internetowych.

Zdjęcia nagród mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu.

Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora kurierem.

Koszty wysyłki pokrywa organizator konkursu.

§5. Dane osobowe

Uczestnicy wyrażają zgodę na przechowywanie wszystkich danych osobowych wprowadzonych do bazy danych organizatora lub podanych przez nich w innej formie w związku z konkursem oraz na późniejsze przetwarzanie danych na potrzeby niniejszego konkursu. Uczestnicy udzielają również zgody firmie TRITON USŁUGI REKLAMOWE na wykorzystanie niniejszych danych osobowych w celach marketingowych (oferty produktów, usług, wydarzenia itd.).

§6. PROMOCJA NA FACEBOOKU

Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani prowadzony przez Facebooka oraz nie jest z nim związany.

Uczestnik konkursu dostarcza wszelkie informacje organizatorowi, tym samym zwalnia serwis społecznościowy z odpowiedzialności.

Za wszelkie spory powstałe w wyniku konkursu ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego organizator.

§7. Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez organizatora w związku z niespełnieniem przez danego użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu, bądź zwiększenia puli nagród. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia procesu przeprowadzania niniejszego konkursu oraz do dyskwalifikacji każdej osoby, która narusza zasady wysyłania zgłoszeń.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.